با مفیدنت همیشه در آینده زندگی کنید.

آموزش حروفچینی / تایپ صحیح فارسی

 

 با توجه به اینکه گسترش نشر از نوع دیجیتالی آن رو به فزونی است، تصمیم گرفتم درباره ی آنچه پیش نیاز نشر به حساب می رود و به آن حروفچینی می گویند نکات بسیار مهمی را یادآور شوم.

علت اصلی این مبحث آموزشی فراوانی مشکلاتی هست که توسط حروفچین های/تایپیست های متأسفانه نا آشنا به امر خطیر تایپ در بازار نشر دیجیتال و یا نشر سنتی به وجود آمده است.

چون به طور معمول در آموزش ها نیازی به پرداختن به مسائل غیر مستقیم با آموزش همان نکته را نمی بینم، در این آموزش نیز فقط با بیان اساسی ترین نکات سعی در رساندن مطالب خواهم داشت.

 

حروفچین ها/ تایپیست ها و یا افرادی که حتی می خواهید یک نامه نگاری ساده را برای یکبار هم که شده انجام دهید، به خاطر پاسداشت حرمت فرهنگ غنی ایران به موارد زیر دقت زیاد داشته باشید:

 

بخش اول - کلیات

۱- به طور معمول در زبان فارسی خطوط یک پاراگراف به صورت «تراز از دو طرف» و نه فقط «تراز از راست» باید انجام پذیرند.

کلیه ی نرم افزارهایی که قابلیت حروفچینی و صفحه آرایی ساده را دارا هستند، امکان ترازبندی در آنها هست.

 

۲- تورفتگی اول پاراگراف جزو قوانین اولیه ی یک پاراگراف حروفچینی شده ی صحیح است.

 

بخش دوم - اختصاصی حروفچینی / تایپ

۱- همیشه کلماتی مانند: می شود، می رود، می دهد، نمی خواست، نمی کند و از این قبیل باید در کنار هم و بدون فاصله ی ساده و حتما با فاصله ی معروف به نیم فاصله که توسط شیفت+فاصله زده می شود، انجام گردد.

 در صورتی که این نکته رعایت نشود، هنگامی که کلمه ی می+(شود یا ...) به آخر خط برسد و به طور کامل در خط جای نگیرد «می» در خط باقی می ماند و شود(یا کلمه ی دیگر بعد از آن) به ابتدای خط بعدی منتقل می شود و همین امر باعث اشتباه خواندن کلمه می گردد و هم اینکه کلمه به طور صحیح کنار هم قرار نمی گیرد.

 

۲- همیشه علامات «:»، «؛»، «.»، «،»، «؟»، «!»، «)»، «}»، «]»، «"(اگر به عنوان شروع باشد)»، به کلمه ی قبل از خود می چسبد و نباید بین علامت و کلمه ی قبلی فاصله زده شود و باید با کلمه ی بعدی حتما فاصله داشته باشد.

 

۳- همیشه علامات «@»، «%»، «#»، «(»، «{»، «[»، «"(اگر به عنوان پایان باشد)»، به کلمه ی بعد از خود می چسبد و نباید بین علامت و کلمه ی بعدی فاصله زده شود و باید با کلمه ی قبلی خود حتما فاصله داشته باشد.

 

اگر به همین ۵ نکته توجه کنید متن هایی را که تایپ می کنید بسیار منظم و طبق فرهنگ نوشتاری غنی فارسی حروفچینی می گردند و صفحه آراهای محترم نیز می توانند متن حروفچینی شده ی شما را زیباتر صفحه آرایی کنند.

 

موفق باشید

محمدحسین فیروزخانی